Crosscom
Sosyal Paylaşım Sitesi

Faaliyet RaporuNedir?

Faaliyet raporu, şirketlerin mevcut ve potansiyel iş ortakları ve menfaat sahipleri başta olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarını bilgilendirmek, etkilemek, bunun yanında genel kurulda sunmak üzere ihtiyaç duydukları ve yıllık olarak hazırlanan bir dokümandır.

Genel Olarak Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Bölümler

Faaliyet raporları, genel olarak iki temel bölümden oluşmaktadır. İlki; ağırlıklı olarak şirketin vermek istediği mesajları vurgulayan, Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı, Şirket'in vizyonu, misyonu, değerleri, yönetim kadrosu,  yıl içindeki faaliyetler, insan kaynakları, sosyal sorumluluk ve kültürel etkinlikler hakkındaki bilgileri içeren “Aktivite Raporu” kısmı, ikincisi ise kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, mali tablolar ile ilgili dipnotları, denetçi görüşü, istatistiki analiz, grafik, hisse senedi performansı, yıllık performans değerlendirmesi ağırlıklı olarak finansal verilerin olduğu açıklandığı ve verilen mesajların rakamlarla desteklendiği “Finansal Rapor” bölümleridir.

 • Şirkete genel bakış
 • Yönetim Kurulu Başkanının mesajı
 • CEO mesajı
 • Yönetim kurulu üyeleri
 • Yürütme komiteleri (üst yönetim) ve denetim kurulu bilgileri
 • Vizyon ve misyon, değerler ve strateji
 • Hisse performansı
 • Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi
 • Risk yönetimi
 • İnsan kaynakları
 • Kurumsal sosyal sorumluluk
 • Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu
 • Kâr dağıtım politika ve önerileri
 • Mali tablolar, dipnotlar ve denetçi raporu
 • Yönetim kurulu kararı
 • Denetim kurulu (denetçi) raporu
 • Genel kurul toplantısı gündemi

Nasıl Bir Faaliyet Raporu?

Kapsadığı hesap dönemine ilişkin finansal ve aktivitelere dair bilgileri, şirketin takip eden dönemdeki hedefleri ve bu hedeflerin nasıl yerine getirileceği gibi hususları içeren faaliyet raporu, hem tasarım olarak şirketin kurum kültürüne uyumlu, hem de içerik olarak mevzuata uygun olarak hazırlanmalıdır.

Şirketlerin değerinin finansal göstergelerin ötesinde; sahip oldukları vizyon, hedefler ve sosyal değerlerden doğrudan etkilendiği günümüzde, bütüncül bir çalışma olan faaliyet raporlarının, çok iyi tasarlanmış birer iletişim aracı olması gerekmektedir. Faaliyet raporu; yasal bir zorunluluk olmaktan öteye taşınmalı, şirketin/kurumun gururla yatırımcılarına sunacağı bir prestij eseri olarak hazırlanmalıdır.

İçerik ve akış

 1. SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun
 2. Doğru ve güvenilir
 3. Net bir mesaja sahip
 4. Akıcı bir anlatım içeren
 5. Yatırımcılar/hissedarlar/ilgililer için bilgi kaynağı niteliğinde
 6. İmla ve dilbilgisi kurallarına uygun
 7. İnandırıcı Başkan & CEO mesajlarına sahip
 8. İçerdiği tablo ve grafikler yerli yerinde ve birbiri ile uyumlu kullanıma sahip
 9. Hazırlandığı dilde konuşan ve sektörel tecrübeye sahip uzman editörler tarafından gözden geçirilmiş

Dizayn

 1. Şirketin/kurumun kurumsal kimliği ile uyumlu
 2. Yaratıcı ve etkileyici tasarıma sahip
 3. Şirketi ve geçirilen yılı anlatmada kullanılacak metaforik konseptler içeren
 4. Kaliteli ve şirketi/kurumu doğrudan temsil eden ve sadece faaliyet raporunda kullanılan fotoğrafları kullanan
 5. Kaliteli baskı uygulamaları ile donatılmış

Erişilebilirlik

 1. Raporun elektronik nüshasına şirket/kurum web sitesi aracılığı ile ulaşılabilen
 2. Flash disk, cd/dvd gibi elektronik formatlarla desteklenen
 3. İnteraktif faaliyet raporuna mikro site olarak yer veren
 4. Kişiselleştirme olanağı sunan

Süreç Yönetimi

Planlama

İyi bir faaliyet raporu, ancak iyi bir planlamanın eseri olabilir. Planlama, Crosscom Kurumsal İçerik & Yayıncılık’ın içerik ve yayın üretme konusunda yıllara varan tecrübesinin, iş ortağının dinanizmi ile birleşmesi ve tecrübenin paylaşılması ile aşama aşama ortaya çıkar.

İş ortağımızın/müşterimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi analiz ederek planlama çalışmalarımıza başlarız. Veri madenciliği proseslerini çalıştırarak ve innovatif yöntemler kullanarak şirketin/kurumun geçtiğimiz hesap dönemini nasıl geçirdiğini ortaya çıkartır, verileri haritalandırır, gruplandırır ve işleriz.

Raporlamanın genel ve standart kriterleri ile TTK ve SPK tebliğleri başta olmak üzere mevzuatı göz önünde tutan bir anlayış ile raporda yer alacak başlıkları ve içerik akışını, öneriler geliştirerek birlikte tespit ederiz. Müşterimizle birlikte yapacağımız toplantılar ile raporda hangi bilgiye, ne düzeyde ve nerede yer verileceğinin tespitini gerçekleştirir ve buna bağlı olarak içerik oluşturmada rol dağılımını belirleriz.

Süreç Yönetimi

Süreç yönetimi, dinamik olmalı ve proje yönetimi algısı ile ele alınmalıdır.

Müşterimizle sürekli iletişim içinde hareket ederek hedeflenen içeriğin oluşumunu sağlarken, beraber oluşturulan zaman planı ve terminlerin yakalanması için proje yönetimi ilkelerine (PCM) uygun olarak hareket ederiz. Ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlar için esnek bir şekilde çalışır ve yeni içeriği uygun şekilde ilgili yerlere monte ederiz. Şirketin veri bankasında yer alan farklı formattaki dosyaları, resimleri, grafikleri ve metinleri derler ve uygun hale dönüştürürüz.

İçerik Oluşturulması

Farklı departmanlardan gelen ve farklı zamanlarda üretilmiş olan bilgi, metin ve verileri tek bir potadan geçirerek uyumlaştırır, raporda güncel olan en son verilere yer verilmesini sağlarız. Birbiri ile uyumsuz olan ifadeler, rakamlar ve verileri tespit eder ve tüm doküman dahilinde birliği sağlarız. Dil bütünlüğünün yanında dilbilgisi ve yazım kurallarını denetler, eksikleri tespit ederiz. Metinlerde arzu edilen güçlü anlatımı sağlamayan ifadeleri yeniden formüle eder, gerekirse yeni baştan yazarız. Metinlerin, giriş-gelişme-sonuç akışı içinde olmasına, akıcı bir şekilde okunmasına ve kolay anlaşılır olmasına özen gösteririz.

Tasarım

Geçmiş yılı yansıtmada tematik tasarımları ve görsel çalışmaları, şirketin/kurumun kültürü ile uyumlu bir biçimde etkin olarak kullanırız. Görseller, bantlar, seperatörler, spotlar ve grafikleri birbirleri ile renk ve şekilsel açıdan uyumlu olarak rapor geneline kullanır, okuyucunun takibini kolaylaştırırız. Özgün bir tasarımla, raporun diğer faaliyet raporlarından ayrılmasını sağlarız. Raporun uygulanacağı medya türüne göre (cd, basılı, interaktif, flash vb.) özel uygulama seçenekleri üretiriz.

Dokümanda kullanılacak fotoğrafları temizler, düzenler, dijital ve basılı formata uygun hale getiririz. Eğer arşivinizdeki fotoğraflar istenilen kaliteyi sağlamıyorsa, sağladığımız profesyonel fotoğraf hizmeti ile, belirlenen konsept dahilinde şirketinizde veya uygun görülecek bir mekanda istenilen kalitede görsel üretimini gerçekleştiririz.

Uygulama

Raporu, ortaya konulan çalışmanın kalitesini yansıtacak şekilde ilgili platformlara uygularız. Basılı raporları sizin adınıza üretir ve tüm baskı işlemleri arzu edilen baskı standartları doğrultusunda hazırlarız. Çalışmanın internet ortamında farklı araçlar (bilgisayar, akıllı telefon, tablet bilgisayar vb.) aracılığıyla da ulaşılabilmesi için istek dahilinde arzu edilen platformlarda rapor üretimini gerçekleştiririz.

Basılı

 • Hedef kitleye göre farklı baskı teknikleri ile yüksek kaliteli döküman basımı

Dijital Uygulamalar

 • İstek dahilinde kendi web sitenizin altında veya bir mikro site versiyonu olarak
 • Tüm tablet platformlarında (I-pad, Android, Symbian) görüntülenebilecek versiyon
 • E-posta ile ulaşılabilme
 • Kişiselleştirilebilme

 


  © Crosscom 2013